آیا تعویض مجدد پروتز کارگذاری شده مفصل هیپ امکان پذیر هست یا خیر ؟

دیدگاه شما

فیلدهای ضروری با علامت

    دکتر سید علیرضا امین جواهری
    شماره تماس