بیمار پس از جراحی تعویض مفصل هیپ بین چهار تا شش هفته به هیچ عنوان اجازه رانندگی ندارد و پس از گذشت این زمان نیز باید برای رانندگی کردن پزشک خود را درجریان بگذارد.

دکتر سید علیرضا امین جواهری
شماره تماس